5.وضعیت سرعت و رشد؟
8. از نظر رفتاری چگونه اید؟
انتخاب عکس مورد نظرChange Remove